O PROJEKCIE

Background

Nazwa projektu

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w obliczu zmian klimatycznych, realizowana zgodnie z misją wrocławskiego ogrodu zoologicznego

Wartość projektu

  1. Koszty ogółem: 4 179 056 zł brutto
  2. Kwota dotacji: 2 967 312 zł brutto (85%)
  3. Pozostała kwota: środki własne ZOO Wrocław sp. z o.o.

Cel ogólny projektu

Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów (w tym projekt predefiniowany) poprzez kształtowanie postaw ekologicznych, prowadzenie działań edukacyjnych i promujących ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej (w tym projekt predefiniowany), w tym wystawę edukacyjną w pawilonie, warsztaty edukacyjne, konkursy, konferencje, seminarium naukowe, wydarzenia specjalne oraz materiały drukowane (ulotki, broszury).

Pawilon z całoroczną, interaktywną wystawą edukacyjną

Tematem przewodnim wystawy będzie wpływ zachowań konsumpcyjnych na zmiany klimatyczne, które przyczyniają się do utrzymania lub zachwiania bioróżnorodności na obszarach polarnych oraz w obrębie lokalnych ekosystemów. Pojawią się też stanowiska interaktywne obrazujące zagadnienia związane z zachowaniem bioróżnorodności i ochroną środowiska. Wystawa ma na celu uświadomienie zwiedzającym wpływu zmian klimatycznych na kondycję środowiska naturalnego w skali naszego kraju i całego globu. Dedykowana jest również kampanii na rzecz ochrony obszarów polarnych "Dwa bieguny - cały świat" (EAZA Campaign "Pole to pole"), prowadzoną przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, którego członkiem jest ZOO Wrocław. Pawilon przeznaczony jest do samodzielnej edukacji dzieci i dorosłych oraz jako uzupełnienie warsztatów edukacyjnych.

Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na realizację zadania pn. „Budowa pawilonu interaktywnego: Klimat, Zwierzęta, Ludzie ” została powierzona Customs Factory z Wrocławia. Wyposażeniem pawilonu zajmie się konsorcjum:  SLX Sp. Z o.o. oraz SGK Projekt Sp. z o.o. Sp. K., natomiast zespół grafików z Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu przygotowuje wideoprojekcje i animacje z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, tak by dostosować przekaz do różnych grup odbiorców.

Wystawa będzie oddziaływała i edukowała zwiedzającego według następującego schematu:

  • ZACHOWANIA KONSUMENCKIE - PRZYCZYNA. Zwiedzający będzie dokonywał wyborów pozytywnych lub negatywnych zachowań (głównie konsumenckich związanych z naszym codziennym życiem).
  • ZMIANY W ŚRODOWISKU - EFEKT POŚREDNI. Ukazane zostaną zmiany o różnym zasięgu i skali, jakie zachodzą pod wpływem działalności ludzkiej. Zaliczono do nich zmiany lokalne, bezpośrednio dotyczące obszarów polarnych (np. zwiększenie wydobycia surowców, turystyka) lub mające pośredni wpływ na te rejony o charakterze globalnym, zachodzące w innych częściach świata (np. związane z cyrkulacją mas powietrza, lub prądów wody itp). Zmiany te będą rozłożone w czasie (przewidywany wpływ), przy czym punktem wyjścia będzie stan obecny.
  • ZACHOWANIE lub ZACHWIANIE BIORÓŻNORODNOŚCI - EFEKT KOŃCOWY. Ta część uświadomi zwiedzającym jaki wpływ na bioróżnorodność Antarktyki, Arktyki oraz innych obszarów świata mają zmiany, zwłaszcza w kontekście wymierania konkretnych gatunków, również lokalnych – europejskich.

Otwarcie pawilonu zaplanowane jest jesienią 2015 roku w połączeniu z seminarium naukowym.

Warsztaty edukacyjne

Przeznaczone są dla słuchaczy w każdym wieku a ich głównym założeniem jest przedstawienie problematyki zmian klimatycznych, globalnego ocieplenia i wpływu ludzi na te zjawiska. Mają za zadanie pokazać jak wybory konsumenckie każdego z nas oddziałują na środowisko naturalne w naszym kraju, ale również na środowisko obszarów polarnych. Nacisk kładziony będzie na kruchą homeostazę ekosystemów i podkreślenie, że klimat i jego zmiany kształtują bioróżnorodność na całym świecie, na zasadzie naczyń połączonych.

Zajęcia ruszyły - http://www.zoo.wroclaw.pl/index.php?strona=260&id_kat=274

Planuje się przeprowadzenie warsztatów dla minimum 20 000 uczestników w trakcie trwania projektu. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Konkursy edukacyjne

Konkursy wiedzy skierowane są do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. ZOO Wrocław organizuje tego typu konkursy corocznie, cieszą się one olbrzymią popularnością, a jednocześnie pozwalają uczestnikom sprawdzić poszerzoną podczas warsztatów wiedzę z zakresu ekologii, biologii i ochrony środowiska. Ponadto planowane jest również przeprowadzenie konkursów plastycznych: na rysunek, na plakat i na rzeźbę przestrzenną oraz konkursu na prezentację multimedialną. Działania te skierowane są do różnych grup wiekowych i umożliwiają wybór formy, w której każdy z uczestników czuje się najlepiej. Laureatom wszystkich konkursów zostaną przyznane nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na terenie wrocławskiego zoo.

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68