Gra miejska

Regulamin gry miejskiej

§ 1

Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest ZOO Wrocław Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350789, NIP: 8982167437, REGON: 021125219.
 2. Dostawcą platformy gamifikacyjnej niezbędnej do przeprowadzenia gry miejskiej we wrocławskiem ZOO, w ramach której odbędzie się konkurs, jest Scalac Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Gen. Bora Komorowskiego 19B, 80-377 Gdańsk, Nr KRS: 0000493511, Nr REGON: 222015231, Nr NIP: 5842734834.

§ 2

Zasady ogólne konkursu

 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
 2. Wymogiem wzięcia udziału w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. kapitan drużyny, która może liczyć od 1 do 4 osób, musi być osobą pełnoletnią, podczas gdy pozostałe osoby w jego drużynie nie muszą być pełnoletnie (w przypadku drużyny jednoosobowej kapitan drużyny jest traktowany jako uczestnik; w przypadku drużyny 2-4 osobowej, uczestnikiem jest ta drużyna);
  2. posiadanie telefonu komórkowego z systemem operacyjnym Android w wersji 4.3 lub wyższej albo z systemem operacyjnym iOS w wersji 8.0 lub wyższej oraz dostępem do sieci Internet i low energy bluetooth;
  3. pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej pod nazwą Huntly ze sklepu AppStore lub Google Play,dokonanie rejestracji w aplikacji Huntly poprzez zalogowanie się za pomocą adresu email lub poprzez konto na portalu Facebook.com oraz wypełnienie kwestionariusza;
  4. dokonanie rejestracji w aplikacji Huntly, o której mowa w pkt 3 powyżej, oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu podanych przez niego danych osobowych, a w przypadku gdy w skład drużyny wchodzi więcej niż jedna osoba, zgoda wyrażana jest  w imieniu wszystkich tych osób. Dane będą przetwarzane w celu przygotowania konkursu, jego przeprowadzenia oraz w związku z wydaniem nagrody.
 4. Przed rozpoczęciem działań w ramach konkursu uczestnik powinien zapoznać się
  z wprowadzeniem (instruktażem), który automatycznie wyświetli się po zarejestrowaniu do konkursu.
 5. Liczba osób biorących udział w konkursie jest nieograniczona, przy czym pula dostępnych bezpłatnych biletów do ZOO zapewniona przez Organizatora konkursu wynosi 220 sztuk;           o możliwości uzyskania ww. biletów decyduje kolejność rejestracji. Po wyczerpaniu puli dostępnych bezpłatnych biletów do ZOO, osoby chcące brać udział w konkursie muszą samodzielnie nabyć bilet wstępu do ZOO.

§ 3

Przebieg konkursu oraz zasady przyznawania nagród

 1. Konkurs polega na znalezieniu iBeaconów oraz QR kodów rozmieszczonych na terenie ZOO we Wrocławiu i rozwiązaniu zadań, za które uczestnicy otrzymają punkty.
 2. Konkurs trwa od 11:00 do 14:00.
 3. Uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów w konkursie i zajmą I, II lub III miejsce, otrzymają nagrody główne w postaci voucherów pobytowych w gospodarstwach agroturystycznych (ośrodkach wypoczynkowych). Organizator nie zapewnia pokrycia kosztów podróży. Łączna wartość puli wyżej wymienionych nagród wynosić będzie nie mniej niż 6150 zł brutto. Organizator konkursu przewiduje także nagrody dodatkowe dla uczestników konkursu (do wyczerpania zapasów).

 4. W przypadku gdy kilku uczestników uzyska taką samą liczbę punktów o nagrodzie zadecyduje pytanie/pytania specjalne.
 5. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu Konkursu około godziny 14:30  na scenie zlokalizowanej na terenie ZOO.
 6. Za przekazanie nagrody zwycięzcom odpowiedzialny jest Organizator konkursu. Nagrody nieodebrane w dniu konkursu przechodzą na rzecz Organizatora konkursu, który ma możliwość dowolnego dysponowania tą nagrodą (nagrodami), a danemu uczestnikowi, który nie odebrał nagrody nie przysługują z powyższego tytułu żadne roszczenia.
 7. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub krzywdę niemajątkową poniesioną przez uczestnika w wyniku wzięcia udziału w konkursie, jego wynikiem lub w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem nagrody.
 8. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez uczestnika.
 9. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 10.  Nagrodę w imieniu całej grupy odbiera Kapitan drużyny odpowiedzialny za rejestrację. Wszelkie prawa i obowiązki, związane z realizacją i odbiorem Nagrody, obciążają Kapitana drużyny.

§ 4

Prawo do wykorzystania wizerunku

 1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania utrwalonego w formie fotografii lub w formie zapisu audio-video, wizerunku uczestnika, na co uczestnik wyraża zgodę; w przypadku gdy w skład drużyny wchodzi więcej niż jedna osoba, zgoda wyrażana jest w imieniu wszystkich tych osób. Uczestnik, w powyższym rozumieniu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;
  2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom konkursu egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w imprezie konkursu;
  3. wprowadzenie do pamięci komputera i/lub do sieci multimedialnej i/lub sieci Internet;
  4. zwielokrotnianie poprzez zapis utrwalonego wizerunku na dowolnych nośnikach i materiałach;
  5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawania nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, serwisach społecznościowych, forach oraz innych nośnikach i materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub marketingowym itp. itd. (gazetki, ulotki, itp.)
  7. emitowanie w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego    wizerunku uczestnika podmiotowi określonemu w § 1 ust. 2, oficjalnym partnerom, oraz sponsorom Konkursu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację nazwy drużyny na ogólnie dostępnym ekranie na terenie wrocławskiego ZOO oraz w aplikacji Huntly.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie gra-miejska.php oraz w aplikacji Huntly.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu
  w każdym momencie, ze skutkiem z momentem zmiany.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygać będzie Organizator konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej .
 5. Organizator ma prawo żądać złożenia przez każdego z Uczestników, ich opiekunów faktycznych i/lub prawnych  lub innych podmiotów, których dotyczy Konkurs lub postanowienia niniejszego Regulaminu - stosownych oświadczeń niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
 6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Organizator informuje, iż:
  1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w konkursie jest ZOO Wrocław Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wróblewskiego 1/5, 51-618 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350789, NIP: 8982167437, REGON: 021125219,
  2. dane osobowe osób uczestniczących w konkursie przetwarzane będą  w celu przygotowania konkursu, jego przeprowadzenia oraz w związku z wydaniem nagrody i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
  3. osoby uczestniczące w konkursie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich popra­wiania,
  4. podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do konkursu, uczestnictwa w nim oraz ewentualnego odebrania nagrody.

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68